Văn bản - Tài liệu

Công bố thông tin hoạt động của Công ty 19-5, Bộ Công an năm 2017

     Thực hiện công văn số 708/H59-P4 ngày 11/6/2018 của Cục Quản lý công nghiệp an ninh và doanh nghiệp về việc yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công an công bố thông tin doanh nghiệp trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của công ty, cơ quan đại diện chủ sở hữu và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 và Nghị định số 81/2015/NĐ-CP  ngày 18/9/2015 của Chính phủ.

     Công ty TNHH một thành viên 19-5, Bộ Công an báo cáo việc công bố thông tin như sau:

- Tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật, lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp;

               - Chiến lược phát triển doanh nghiệp (cập nhật giai đoạn 2015-2020);

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (2016 - 2020);

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 của doanh nghiệp;

- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và ba năm gần nhất;

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017;

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp;

- Báo cáo tài chính của doanh nghiệp năm 2016 và 2017;

- Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.

 

Biên soạn nội dung: Văn phòng Công ty 19-5, Bộ Công an.