Văn bản - Tài liệu

Công bố thông tin hoạt động của Công ty 19-5, Bộ Công an năm 2018

Thực hiện công văn số 1209/H08-P4 ngày 26/7/2019 của Cục Công nghiệp an ninh về việc yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công an công bố thông tin doanh nghiệp năm 2018 theo Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 và Nghị định số 81/2015/NĐ-CP  ngày 18/9/2015 của Chính phủ.

     Công ty TNHH một thành viên 19-5, Bộ Công an báo cáo việc công bố thông tin năm 2018 như sau:

- Tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật, lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp (cập nhật ngành nghề kinh doanh);

- Phụ lục V: Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

- Phụ lục IV: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển doanh nghiệp năm 2019;

- Phụ lục VI: Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018;

- Phụ lục IX: Báo cáo tài chính của doanh nghiệp năm 2018;

- Phụ lục X: Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.

 

Biên soạn nội dung: Văn phòng Công ty 19-5, Bộ Công an.