Văn bản - Tài liệu

Công bố thông tin hoạt động của Công ty 19-5, Bộ Công an năm 2019

     Thực hiện công văn số 538/H08-P4 ngày 06/5/2020 của Cục Công nghiệp an ninh (Cục H08) về việc đề nghị các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công an công bố thông tin doanh nghiệp năm 2019 theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 3324/VPCP-DMDN ngày 27/4/2020.

      Công ty TNHH một thành viên 19-5, Bộ Công an báo cáo việc công bố thông tin năm 2020 như sau:

   - Công ty 19-5 đã thực hiện đúng và đầy đủ việc công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 và Nghị định số 81/2015/NĐ-CP  ngày 18/9/2015 của Chính phủ. Nội dung công bố thông tin thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 93/2015/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Cục H08.

     - Thông tin được công bố công khai trên Website của Công ty 19-5 tại chuyên mục VĂN BẢN - TÀI LIỆU

 

Biên soạn nội dung: Văn phòng Công ty 19-5, Bộ Công an.