Văn bản - Tài liệu

Công bố thông tin hoạt động của Công ty 19-5, Bộ Công an năm 2020

Thực hiện công văn số 1121/H08-P4 ngày 29/9/2021 của Cục Công nghiệp an ninh (Cục H08) về việc đề nghị các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công an công bố thông tin doanh nghiệp năm 2020 theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

      Công ty TNHH một thành viên 19-5, Bộ Công an báo cáo việc công bố thông tin năm 2020 như sau:

      1. Công ty 19-5 đã thực hiện đúng, đầy đủ việc công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ.

          2. Hình thức công bố thông tin:

         - Báo cáo bản cứng gửi Cục H08 tổng hợp, phục vụ đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an.

         - Tại Cổng thông tin doanh nghiệp business.gov.vn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý và vận hành.

         - Tại chuyên mục VĂN BẢN - TÀI LIỆU website của Công ty 19-5 195fashion.com.vn/van-ban-tai-lieu.

     3. Nội dung công bố thông tin áp dụng theo Khoản 3, Điều 30 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh công bố thông tin hằng năm tại Cổng thông tin doanh nghiệp (Thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan đại diện chủ sở hữu là Cục Công nghiệp an ninh (H08) và Bộ Kế hoạch - Đầu tư).

         

         * Thông tin công bố tại Cổng thông tin doanh nghiệp business.gov.vn và trang tin 195fashion.com.vn của Công ty 19-5:

- Vốn điều lệ;

- Vốn chủ sở hữu;

- Tổng tài sản;

- Tổng doanh thu;

- Lợi nhuận trước thuế;

- Lợi nhuận sau thuế;

- Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước;

- Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài;

- Đầu tư tài chính;

- Tổng nợ phải trả;

- Tổng số lao động;

- Tổng quỹ lương;

- Mức lương trung bình.

         
          * Thông tin công bố gửi Cục Công nghiệp an ninh: như công bố tại Cổng thông tin và website Công ty, kèm theo bản cứng “Báo cáo tài chính cả năm 2020”“Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021”.

Biên soạn nội dung: Văn phòng Công ty 19-5, Bộ Công an.